����� ������� ���������� ������� � ���!


����� ���������� �� ���� Receptiki.pro ��� ����� ����� ����� ����� ������� �������� ��� ���� �����. � ��� ���� ���������� ������� �� ����� ���� �� ������ � ������ ���� �� �������� � ��������, ������� ����� �������� ��� �� ��������, ��� � � ������ ����...
��������...
» ������� � ����� » ������������ �����

������������ �����

������ �������� � ���������: ������� � �����    
(�������: 1 �������:0/5)
 ��� ����������� ����� �����������:
� 60 � ����
� 1 �. �. ������������
� 225 � �������� �������
� 225 � ���������� ����� (������������� ��� ��������� �����������)
� 225 � ��������������������� ������
� 3 ����
� ��� � ����� 1 ���������
� 1 ��. �. ������������ ����
� 50 � ��������� �������
� �������������������� ����� ��� ��������
� ��������� ����� ��� ������ ������ ��� ������

������:
������� �������� ����������� ����� ��� ������� ��������� 20 ��

������ �������������:
1 ���������� ������� �� 160 ��. �������� ���� � �������������.

2 � �������� �������� ������ �������� ������� �������, ��������� ����� � ����� ��� ������� �� �������� � ����. ��������� ��������, �������� �� ������ ����. ���������� ��� � ����� ���������, ������������ ����. �������� ���� � �������������. � ��� ������ ���������� ���������� �����, ���������� �������� � �����. ���� ����� ������� �������, �������� ������� ������������� ����. ��������� ����� � �����. �������� ����������� ������� � �������.

3 ��������� 40-50 �����, ���� ����� �� ������ ���������� � ����� ������������ ��� ������ ����� �� ��������� ������ � �����. ����� ������� ������ � ����������� �� ����� �� �����. ��� ������� �������� ������� ����������� �������� � �������. ��������� � ��������� ����� ��� ������ �������.

��������� �����:
��� ���������� ����� �������� � ���������� 175 � ������� ������ � 600 �� ����. ��������� �� �����. ����� ����� �����������, �������� ������������ ����� 5 �����. �������� ��� 1 ��������� � ��������� ��������. ���������� � ���� 350 � ������ � ������ � �����. ��������, ��������� � ��������� � ��������� � ���������. ����� ����� ������ ���������, �������� �� �������� � ���������� �����, ������� � ������� ����. ��������� � ��������� �� ������� �����������.

� �����:
�� ������� �� ����������� �������� ������� ���������� ����� � �������� ������� ���� ��� ����� ������� ��������� �����? fellow

�� 8 ������:
����� ����������: 15 �����
����� �������������: 40-50 �����
����������� �������: 160 ��

���� ������ ����� �� ����� ��������:
������������ ������ �����


��������� ����������, �� ���������� �� ����� ���������� �������� ��� �������������������� ��� ��������������, ��� ���� ����� � ������ ���� ��������������� ����� ������������� �����, ������� �������� � ���������� ��������, ��������� ���� ������ � �������������, �������� ���������� ��������� ��������� �����������.

    ������� ��� ���������� ������ ������� � �����:

   ��������� ����� � �����������
 ���������� ����������
   ������������ ����� � ������
   ����������� ����� � ��������
  -  ��������� ������� - ��������� �����


��� ���������� ������� �� ������� ������� � �����:
����������� ��������
���� - ���� �������
���� "������� ������!"
���� ���������� ��������������
���� �� ����������� ������������ �����
���� � ������� - ���������� ��������
��������� ��������� �����
����������

����������, ����������� � ������ �����, �� ����� ��������� ����������� � ������ ����������.
����
�������

����� �� �����
�� ���������

�������
��������