����� ������� ���������� ������� � ���!


����� ���������� �� ���� Receptiki.pro ��� ����� ����� ����� ����� ������� �������� ��� ���� �����. � ��� ���� ���������� ������� �� ����� ���� �� ������ � ������ ���� �� �������� � ��������, ������� ����� �������� ��� �� ��������, ��� � � ������ ����...
��������...
» ������� � ����� » ������� ���������

������� ���������

������ �������� � ���������: ������� � �����    
(�������: 1 �������:0/5)
 ��� ����������� ����� �����������:
� 1/2 ��������� ��������� �������� ����� (��. ��������� ������ �������� ������� �����)
� 125 � ��������������������� ������
� �������� �� 1 ������ � ���������� ���������� �������� ����

������:
� ��������
� ������������ �����
� ����������� �������� ��� �������

������ �������������:
1 ���������� �������� ������ ������� ������� �����������. �������� �������� ����, ����������� ����. ���������� ����� ���������� ������ ����� � ��������� �������������. ������� ������� ���� ����� � �����, ����� ���� ������� ����� �������, ����� ��������� �������. ������� ��������� �������, ���� �� ��������� ����� � ������� ����������� ��� ��� ������� � ��������� ������� ��������. �������� ����� ������� ������� � �������� � ����������� �� 30 �����.

2 �������� ����� ������� ����������� ������� � ���������� ����� � ������� ����� ������������� �������� �������� 5 ��. ��������� ����������� ���� ����� ����� � ������ �������. ������� � ������ ��� ���������� �������� ���� � ������� ��, �������� ������ ������� ����� �����. ������� ������������ ��� ������ ���������. ������� ����� ����� ������� � ������� ��� ����, �������� ����� �������. �������� ����� (20 �����), ����� ��� ���������. ������� ������ ����� ��������� ����� �� ������� �������� 5 ��.

3 ���������� ������� �� 200 ��. ������ ������� �������� ������������ ������ � �������� ������� �� ������� ���������� ���� �� �����. �������� ������� �� ��������� (20 �����), ����� ���� ��������� 7 �����. ������ ����������� ������� � ��������� ��� 2-3 �����. ������������� �������� ��������� ���������� ������� �������� �� �������.

� �����:
�� 40 ����
����� ����������: 20 �����
����� ����������: 1 ��� 10 �����
����� �������������: 10 �����
����������� �������: 200 ��
������� ��������� � ���� ���������� �����, ���������� �������� ������, - �������� ���������� � ������� ����.

������������� �����������������
�������� ����� ������� � ������ XX ���� �� ������� - �� �������� ��� ��������� ������� � ��� ���������� � ������ �������� ��������.


��������� ����������, �� ���������� �� ����� ���������� �������� ��� �������������������� ��� ��������������, ��� ���� ����� � ������ ���� ��������������� ����� ������������� �����, ������� �������� � ���������� ��������, ��������� ���� ������ � �������������, �������� ���������� ��������� ��������� �����������.

    ������� ��� ���������� ������ ������� � �����:

 ������ �������
  ������������� �������� �����
  �������� ������� �����
 -   ������ - �������� � �����
  ������� �������� ��������


��� ���������� ������� �� ������� ������� � �����:
����� ������� �������
������� ������ �����
��������� ������� - �������-������� � ��������
���� "�������"
����� � ��������
�������� � ������������
������� ����������
����������

����������, ����������� � ������ �����, �� ����� ��������� ����������� � ������ ����������.
����
�������

����� �� �����
�� ���������

�������
��������