����� ������� ���������� ������� � ���!


����� ���������� �� ���� Receptiki.pro ��� ����� ����� ����� ����� ������� �������� ��� ���� �����. � ��� ���� ���������� ������� �� ����� ���� �� ������ � ������ ���� �� �������� � ��������, ������� ����� �������� ��� �� ��������, ��� � � ������ ����...
��������...
» ������� � ����� » ����� ���������

����� ���������

������ �������� � ���������: ������� � �����    
(�������: 1 �������:0/5)
��� ����������� ����� �����������:
� 225 � ��������� �����
� 4 ��. �. ������������� ��������� � ��������� �������
� 50 � ���������� ����� (�������������)
� 50 � ��������������������� ������
� 1 ���� (������ ���������)
� 50 � ���������� ������
� 1 �. �. ������� ������
� 50 � �������� �������
� 125 � �����
� 1 ��������� ��� ���������
� ������ ��� ������� ��� ������
� ������� ������ ��� ��������

������:
� ����������� ����� ��� ������� ��������� 20 ��

������ �������������:
1 ���������� ������� �� 200 ��. ���������� ����� � �������� �� �����. �������� �������� ��������� ������ ����� ���������.

2 � ������� ���� ��������� ����� � ������� � ������ ��������� ����. �������� ����, ���������� ������, ������, ������� ������� � ��������� ���������. ���������� ����. �������� ������� ������ ����� �� �����.

3 ��������� ����� � ������� 20-25 �����. ��������� ��������� �� ��������, ����� �� - �������. ��������� ����� �� ������� � �������� ����������� ������������ �������. ��������� ������, ���� �������� �������, �� �������� ��� ��������.

� �����:
�� 10 ������
����� ����������: 15 �����
����� �������������: 25 �����
����������� �������: 200 ��
�������� ����� �������� ������ ����� � ������������� ���������� ���� � ���������. ��� ���������� ����������� ������� ������ ���������� �������� ���������, ������ ������ ��� �������.

������������� ������ ���������:
������������� ���������������� � ��������� �� ����������� ��������� � ����� XVII ���� � ������ �� �������� XX ����, ��������� ��� ���������� �� � ��������� ������� ������������ ������. ��-�� ����� ������������ � �������� ��������� ��������� �� ����� ���, ��-���������� - ���������.


��������� ����������, �� ���������� �� ����� ���������� �������� ��� �������������������� ��� ��������������, ��� ���� ����� � ������ ���� ��������������� ����� ������������� �����, ������� �������� � ���������� ��������, ��������� ���� ������ � �������������, �������� ���������� ��������� ��������� �����������.

    ������� ��� ���������� ������ ������� � �����:

  ����� � �������
   ��������� ����� � �����������
   �������� ����� �� ����������
 �������� �����
  ������ ����� �����


��� ���������� ������� �� ������� ������� � �����:
�������� ��������
������� �� �������� �������
���� ����� �������
������� ��������
������� �������
������ � ������������� �� 3 ������
��������� ������� - ����� ������� �� "������ ����"
����������

����������, ����������� � ������ �����, �� ����� ��������� ����������� � ������ ����������.
����
�������

����� �� �����
�� ���������

�������
��������