����� ������� ���������� ������� � ���!


����� ���������� �� ���� Receptiki.pro ��� ����� ����� ����� ����� ������� �������� ��� ���� �����. � ��� ���� ���������� ������� �� ����� ���� �� ������ � ������ ���� �� �������� � ��������, ������� ����� �������� ��� �� ��������, ��� � � ������ ����...
��������...
» ������� � ����� » �������� ���������

�������� ���������

������ �������� � ���������: ������� � �����    
(�������: 1 �������:0/5)
��� ����������� ����� �����������:
�� 500 � ����:
� 2 ������� ����
� 8� �������
� 180 �. ���������� �����
� 20 �� ������������� �����
� 60 � ������,
� ���������� ���� - 5�

�������:
� ������� ��� ���� (����� ������������ ��������, ���, �������)

������ �������������:
1 ��������� ������ � 150 �� ������ ����, ����� �� ��������, �����������.

2 �������� ���� � �������� �����.

3 �������� � ����, 1 ����, �����, 30 � ����� ����������, ����, ������ � �������� �����. ����������� ����� ���� ��� �� ������ ������� � ����������.
���������� ����� ��������� �� 3 ����� � ���������.

4 ��������� ���� ����� � ���������� ����� � �������������. �������� 2/3 ����������� ����� ������ ������ ���������� �����, �� ������ �� ����� 3 ��.

5 ����������� ����������� ����� ��������� �� �������� ��������� �����������. ����� ��������� ���������� ��������� ������������ ����� (������ ��������� ����������� �������������).

6 ���� ����� �������� ������ (����� ����� ����� ��������).

7 ���������� ����� �� 90 �������� ������ � ����� ���������� �������������.

8 ���������� ����� (����� ���������) �� ���� ���������� (������) � �������� ������ ������ ������, �������� �������. ������ �������� ����� ���������� � ��������� �� ������� � �����������.

9 ����� ����� ����� �������� ����� �� ���������� ����� ���� � ��������� ���������� ��������� 2 ����.

10 ����� ��������� 3 ���� ��������� �� ��� �����. � ����������� ������� ����� ������ ����� 3- �� �������.

11 ������������� ���������: ���������� ����� � ������������� (52 � 30 ��), �������� ��� ���������� � ������� 10 �����.

12 ��������� ����� ����� �������. ������ ����� ����� ��������� �� 8 �������������.

13 �������� ������ ����������� � ���������. �� ���� ����� �������� ������� � ��������� (�������, �������, ����, ������� � �.�.) � ��������� ��. �������� ��������� �� ��������� (�������������� ��������� ������������ ������). ����������� ��������� � ���� �����������. ��������� ������ ������ �� ���������� �� ����� 5 �� ���� �� �����.

14 ������� ��������� ����� � �������� �� 40 ����� ( ����� ��� ���������) � ����� ��� �������, ��� ��� ������� �������.

15 ���������� ������� � ��������� ���� ���������. �������� ����������� ��������� � ������� 15-10 ����� ��� ����������� 220 ��������.


��������� ����������, �� ���������� �� ����� ���������� �������� ��� �������������������� ��� ��������������, ��� ���� ����� � ������ ���� ��������������� ����� ������������� �����, ������� �������� � ���������� ��������, ��������� ���� ������ � �������������, �������� ���������� ��������� ��������� �����������.

    ������� ��� ���������� ������ ������� � �����:

 ������������ ���������
  ������ ������������� ����������
   ������� ������� � ���������
   -     �������� ������ ����� - �� ���� ������� ������� �����������
   ��������� ����� � ���������


��� ���������� ������� �� ������� ������� � �����:
��������� �������
��������� �������
���������� ����� � ���������� ��������
���������� ���� � ���������
��������-���������� ����
Tarte aux pommes (����������� �������� �����)
���������� ��������� ����
����������

����������, ����������� � ������ �����, �� ����� ��������� ����������� � ������ ����������.
����
�������

����� �� �����
�� ���������

�������
��������