����� ������� ���������� ������� � ���!


����� ���������� �� ���� Receptiki.pro ��� ����� ����� ����� ����� ������� �������� ��� ���� �����. � ��� ���� ���������� ������� �� ����� ���� �� ������ � ������ ���� �� �������� � ��������, ������� ����� �������� ��� �� ��������, ��� � � ������ ����...
��������...
» �������� � ������� » �� �������: ��� ������� ����

�� �������: ��� ������� ����

������ �������� � ���������: �������� � �������    
(�������: 1 �������:0/5)
 :


���� � ��������
��� ����������� ����� �����������:
� 100 ����� ���� � ������
� ������ ����
� 30 ����� �������
� ��� ��������� - 1/2 ����. �����

������ �������������:
������ ����� 10 �����, ������ � ������� ���� � �������� � ���������. ������� ����� ����� 2 �������� ����� �������-�������� �����, ������ ��� ���������.

 :

���� � ���������
� 4 �������� ����� �������� ����
� 4 �������� ����� ������ ��������
� 4 �������� ����� ������� ������
 :


������ �������������:
����� ��������. ��� ����� � ��������� ������ ������ 100 ����� ������ � ������ 2 �������� ����� ����. �������� ����� �� ��������� ����, ������������ ��������� ��������� ���������� �����.

��� ������ �������� ��������� �������� ���������� �������, ����� � � ���� � ����� ������� ��������� ����. ����� ������� ���� � ���� � ���� ��������. ������ ���� �� ������ � ������ � ������ �� ��� ������� ������.
 :


���� � �������
 :   <a href="http://receptiki.pro/interesnoe/2376-kofe-vyraschivanie-ispolzovanie.html" target="_blank"></a>

����� - 1 ��.
������ - 150 �
� ����������� ���� - 1 �. �.
� ������� - ��� ���������
����� - 1 �. �.
� �������� - ��� ���������

������ �������������:
������ � �������� ����, ������ � ��������� ����. ������ ����� �� �����. ������ ���� ������ ��������� � ������� ��������. ����������� ���� ����� �������� �� �����.
 :

 :   <a href="http://receptiki.pro/interesnoe/2376-kofe-vyraschivanie-ispolzovanie.html" target="_blank"></a>

 :   <a href="http://receptiki.pro/interesnoe/2376-kofe-vyraschivanie-ispolzovanie.html" target="_blank"></a>


��������� ����������, �� ���������� �� ����� ���������� �������� ��� �������������������� ��� ��������������, ��� ���� ����� � ������ ���� ��������������� ����� ������������� �����, ������� �������� � ���������� ��������, ��������� ���� ������ � �������������, �������� ���������� ��������� ��������� �����������.

    ������� ��� ���������� ������ �������� � �������:

 ���� "�������"
:  - ��������: ���� ��-���������
    ��� ����������� ����� ������� ����
- ����-����
  ������ ��������� ����


��� ���������� ������� �� ������� �������� � �������:
��������: ������� ������� � ��������
����� ������ ��� ��: ������ ��� ������� ��������
���������� ���
��� � 3 ���������� ��������� � �����
���������� �������
��������-�������� ����
������� ��������: ������������� "���������"
����������

����������, ����������� � ������ �����, �� ����� ��������� ����������� � ������ ����������.
����
�������

����� �� �����
�� ���������

�������
��������