����� ������� ���������� ������� � ���!


����� ���������� �� ���� Receptiki.pro ��� ����� ����� ����� ����� ������� �������� ��� ���� �����. � ��� ���� ���������� ������� �� ����� ���� �� ������ � ������ ���� �� �������� � ��������, ������� ����� �������� ��� �� ��������, ��� � � ������ ����...
��������...
» ���������� » ������ (������ �� ���������� �����)

������ (������ �� ���������� �����)

������ �������� � ���������: ����������    
(�������: 1 �������:0/5)
 (   )

�������� �� ���������������� ������� ��� ����� ������������ ��������, ������ ������ � ������������� ���������� �� ��� �������.

<a href="http://receptiki.pro/interesnoe/1885-semena-sovety-po-primeneniyu.html" target="_blank"></a> (   )


���� � ������
��������� ������ �������� ������ ������ ���� � �������� - �� ��������� ������ ����� � ���������� ��������� ��� � ������� ������ �� ����������� �������� ������, ������� ������ �� ������ ����������� ��������. ������ -������ ������� �������, � ��� ���������� ������� ���������� �����, �������, ��������� � ���������, ������ �� ��� ��������� � ����, ������� ������� � ������������ �����. �� �������� ������� � ������� ����� ������ ��������� ������, ������� �������� � �������� ������, ����, ���� � ��������, ��������� �� ���������� ���� �������������� ��� �������, ��� � ������� �����.

������ �� ���������� �����:
1 ������ ������� �������� ������� �������� ������ � ��������, �� ��������� � ������ ������� � ������� �����;
2 ��������� ���� ������ ������ ����� �������� �������; ����� ����� �������� �������� � �������� �������;
3 ������ ������� ������ ������� � �������, ��������� ���� ������; ���������� �� � �������� ��� ������� ��� ���������� ��������� �������;
4 �������� ���������� ����������� ���������, ������� ��� ����������� ��������� ��������� � ����� ���������, � ��������� �� ���-�����;
5 ����� �������� ����� ��� ��������-������ ������ ����; ������ ��������� � ��������� ������, ������ - �� ������ ������������ ����������� �������� � ������� �������;
6 ������ ����� ������� �������� ��������, �� ��������� � ������, ���� � �������;
7 ���������� ������ ����� �����, ��� �������, ����������� �������� � �������, �������� � ��������, ����������� ������� � ��������� ���;
8 �������� ���� �� ����������� ��������� �������� ������� ��������������� �������;
9 ������ ������� ������ �������� �������-�������� �������, �� ��������� � ��������� ������� ���� � ������������� �������;
10 ��������� ��������� ������ �������, ������-�������� � ��������; ���������� �� � ������ �� ��������� ������; ���������� � �������� �������, ������� � ����;
11 ������ ������, �������� ������ �������� ��������, �������� ������ � ������ ������;
12 ������ ��������� �������� ������, � ������������ ������������ ��������� �������������� ���������, ������������ � ��������������� �����.


��������� ����������, �� ���������� �� ����� ���������� �������� ��� �������������������� ��� ��������������, ��� ���� ����� � ������ ���� ��������������� ����� ������������� �����, ������� �������� � ���������� ��������, ��������� ���� ������ � �������������, �������� ���������� ��������� ��������� �����������.

    ������� ��� ���������� ������ ����������:

 ������� ��������
 ( ) ����� (��������� ����)
 () ������ (������)
 (   ) ������� (������� �������� ������������ ������)
 (  ) ���������� (������� �� �����������)


��� ���������� ������� �� ������� ����������:
����� (����)
������� (��������)
��������: ��� ��������� ���� �����
��� ������ ���: �������� �������
���� ������� - ������� ������� �� ����� �����
����� (���� ������, ��������...)
5 ��������� ������ � ������� ���������
����������

����������, ����������� � ������ �����, �� ����� ��������� ����������� � ������ ����������.
����
�������

����� �� �����
�� ���������

�������
��������