����� ������� ���������� ������� � ���!


����� ���������� �� ���� Receptiki.pro ��� ����� ����� ����� ����� ������� �������� ��� ���� �����. � ��� ���� ���������� ������� �� ����� ���� �� ������ � ������ ���� �� �������� � ��������, ������� ����� �������� ��� �� ��������, ��� � � ������ ����...
��������...
» ������� � ����� » ��������� ������� � ��������

��������� ������� � ��������

������ �������� � ���������: ������� � �����    
(�������: 1 �������:5/5)
��� ����������� ����� �����������:
� 125 � ���������� �����, �������
� 125 � �������
� 1 ��. �. ������
� 250 � ���� (1,5 �������)
� ������
� ����� ������ ��� ���������, �� �������

�������������:
� ������� ��� �������
� �������� ����� ��� ��������

������ �������������, ��� �����������:
��� ������ ���������� ������ ������ ����� � �������, ������� � ��������. �������� ���� � �������� � ��������� �����. ����� �������� �����, ��������� �������, �������� ������� ������� � ��������� � ����������� �� 1 ���. ��������� ������� �� 180-190 ��������.


��������� ������� ���� �����, ��������� ����� ����� � �������������. �������� �� ������� ������� �������� 7 ��. �� ����� ������� �������� �������, �������� ������� � �������� �� ��������� ���������.


�������� ������� �� ��o������ � �������� � ������� ������� 20 ����� ��� �� ����������. ������� �������� � ��������� �������� ������.

��������� ��������!


��������� ����������, �� ���������� �� ����� ���������� �������� ��� �������������������� ��� ��������������, ��� ���� ����� � ������ ���� ��������������� ����� ������������� �����, ������� �������� � ���������� ��������, ��������� ���� ������ � �������������, �������� ���������� ��������� ��������� �����������.

    ������� ��� ���������� ������ ������� � �����:

  ������� � ���������
   -  ��������� �������� ������� - ���� ������
  ������� �� ����
   ������� ������� � ����������
  - - ����������� ����� - ������-����


��� ���������� ������� �� ������� ������� � �����:
����� ������� ���� �� ����� ��� 2017
�������� �����
��������� ������ ����� �������� ������� �� ���������
��������� �������
��������� ������� - ����� � ������ � �����
�������� � �������� ������
������ ������� �������� ������ � ������
����������

����������, ����������� � ������ �����, �� ����� ��������� ����������� � ������ ����������.
����
�������

����� �� �����
�� ���������

�������
��������